bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Nabór na stanowisko do spraw organizacyjno -
administracyjnych - obsługa sekretariatu

Burmistrz Gminy Stęszew
ogłasza nabór na stanowisko do spraw organizacyjno- administracyjnych- obsługa sekretariatu

A. Wymagania:
1) wykształcenie wyższe,
2) biegła obsługa komputera w zakresie aplikacji biurowych, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,
3) umiejętność skutecznej komunikacji, samodzielność przy wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista,
4) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
5) niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
6) dobry stan zdrowia.

B. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych oraz KPA i ustawy o dostępie do informacji publicznej,
2) umiejętność redagowania pism,

C. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie terminarza spotkań Burmistrza,
b) prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
c) prowadzenie sekretariatu i spraw kancelaryjnych,
d) przyjmowanie i przekazywanie korespondencji wewnątrz Urzędu,
e) przyjmowanie i ewidencjonowanie ofert przetargowych, jakie wpływają do Urzędu,
f) prowadzenie rejestru korespondencji,
g) Prowadzenie wszelkich działań związanych z obsługą platformy ePUAP2,
h) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem
i załatwianiem skarg i wniosków,
i) prowadzenie rejestrów:
- pełnomocnictw i upoważnień,
- skarg i wniosków,
- dostępu do inf. publicznej,
- instytucji kultury,
- jednostek organizacyjnych gminy i in.
j) prowadzenie dokumentacji związanej z członkostwem gminy
w związkach i stowarzyszeniach,
k) zaopatrzenie w materiały biurowe i środki czystości oraz prowadzenie magazynu tych materiałów i środków.

D. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
- inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opinie, referencje,
- aktualne oświadczenie o stanie zdrowia,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202).

Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca 2016r. osobiście w Sekretariacie Urzędu pokój nr 3 bądź listownie (ul. Poznańska 11, 62- 060 Stęszew) w kopercie z napisem „Nabór na stanowisko do spraw organizacyjno- administracyjnych- obsługa sekretariatu”.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne postępowania rekrutacyjnego zostanie upowszechniona w BIP na internetowej stronie Urzędu: www.steszew.pl, a kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania sprawdzającego.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-18 13:32:13 | Data modyfikacji: 2016-02-18 13:33:18.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku .  Protokoły przejęcia na mienie komunalne . 
Data wprowadzenia: 2016-02-18 13:32:13
Data modyfikacji: 2016-02-18 13:33:18
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl