bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Nabór na stanowisko do spraw księgowości
budżetowej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw księgowości budżetowej

Burmistrz Gminy Stęszew
ogłasza nabór na stanowisko do spraw księgowości budżetowej


A. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse),
2) co najmniej 2-letni staż pracy w administracji samorządowej oraz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
3) znajomość: ustawy o funduszu sołeckim, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego,
4) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
5) niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
6) dobry stan zdrowia.

B. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za powierzone zadania, zdyscyplinowanie,
2) komunikatywność i dyspozycyjność.
3) prawo jazdy kat B,

C. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
- prowadzenie spraw wynikających z ustawy o funduszu sołeckim,
- prowadzenie rejestru wyciągów bankowych,
- prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej organu,
- ewidencja faktur sprzedaży,
- sporządzanie przelewów pieniężnych,
- prowadzenie ewidencji księgowej korzystania z funduszu świadczeń socjalnych,
- dekretowanie i księgowanie dochodów oraz wydatków.

D. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.
- aktualne oświadczenie o stanie zdrowia,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202).

Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2015r. osobiście w Sekretariacie Urzędu pokój nr 3 bądź listownie (ul. Poznańska 11, 62 – 060 Stęszew) w kopercie z napisem „Nabór na stanowisko do spraw księgowości budżetowej”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne postępowania rekrutacyjnego zostanie upowszechniona w BIP na internetowej stronie Urzędu: www.steszew.pl, a kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania sprawdzającego.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-11-12 12:11:31 | Data modyfikacji: 2015-11-12 12:11:49.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku . 
Data wprowadzenia: 2015-11-12 12:11:31
Data modyfikacji: 2015-11-12 12:11:49
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl