bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Organizacje pożytku publicznego strona główna 

Organizacje pożytku publicznego
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI
KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH
KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
w 2016 roku.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH w 2016 roku.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.

I. Informacje ogólne

1. Na podstawie art.15.ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Burmistrz Gminy Stęszew zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wskazania osób zwanych dalej kandydatami , które będą brały udział w pracach komisji konkursowej otwartych konkursów ofert w trybie ww. ustawy na rok 2016.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
3. Burmistrz Gminy Stęszew powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej.

II. Zadania komisji konkursowej

1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Gminy Stęszew , który podejmuje ostateczną decyzję o podziale środków.
2. Wypełnienie karty oceny formalnej i merytorycznej ,wraz z wpisaniem liczby punktów poszczególnych członków komisji.

III. Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisjach konkursowych

1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,które spełniają następujące kryteria :
1.są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2. nie reprezentują organizacji / podmiotów biorących udział w konkursie;
3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności (przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracowników );
4. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymienione w art.3.ust.3 ustawy.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Termin zgłaszania kandydatów upływa 5 stycznia 2016 r.

1. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu , podpisanym przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej. Formularz można pobrać ze strony Urzędu.
2. Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 pok.nr 3 w kopercie z dopiskiem „Kandydat do komisji konkursowej w 2016 roku.”

 Stęszew dnia 22 grudnia 2015r.

Formularz zgłoszenia przedstawiciela organizacji/podmiotów na członka komisji konkursowej (format .doc)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:06:03 | Data modyfikacji: 2015-12-22 12:12:51.
Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:06:03
Data modyfikacji: 2015-12-22 12:12:51
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl