bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Organizacje pożytku publicznego strona główna 

Organizacje pożytku publicznego
Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego
Programu Współpracy Gminy Stęszew z
Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

Stęszew 2015.09.08r.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu
Współpracy Gminy Stęszew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/356/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Stęszew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji BURMISTRZ GMINY STĘSZEW uprzejmie zaprasza do konsultacji przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Stęszew polegającej na przedłożeniu pisemnych propozycji zadań i uwag do projektu uchwały w sprawie : Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 .

Propozycje należy składać do dnia 22 września 2015 r.

1. drogą korespondencyjną lub osobiście w Urzędzie Miejskim Gminy
Stęszew ul. Poznańska 11 ( pok. Nr 21)

2. drogą elektroniczną na adres e-mail : pozytek@steszew.pl

Jednocześnie informuję , że wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy Stęszew , a sprawozdanie z konsultacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.steszew.pl w Biuletynie Informacji publicznej , na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy .

 

Pobierz projekt programu współpracy (format .doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-09-08 14:21:41 | Data modyfikacji: 2015-09-08 14:36:46.
Data wprowadzenia: 2015-09-08 14:21:41
Data modyfikacji: 2015-09-08 14:36:46
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl