bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Organizacje pożytku publicznego strona główna 

Organizacje pożytku publicznego
Informacja o wynikach konsultacji projektu
uchwały w sprawie rocznego programu współpracy
Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2013

INFORMACJA


o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie

Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

 

Zgodnie z art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r Dz.U. Nr 234,poz.1536 z  póź. zm.), Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy , roczny program współpracy Gminy Stęszew na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy .

 

W związku z powyższym w dniach od 14  do 30 września  2012 roku odbywały się konsultacje projektu rocznego programu współpracy na rok 2013 , polegające na przedłożeniu pisemnych propozycji i uwag do projektu uchwały.

 

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew www.steszew.pl,w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej oraz zostało wysłane do organizacji działających na terenie Miasta i Gminy Stęszew.

 

W wyniku przeprowadzonej konsultacji do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew wpłynęło pismo od Stęszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego od 3 marca 2012 ,  w którym Uniwersytet  przedstawiał swoje propozycje realizacji zadań publicznych między innymi w zakresie na rzecz osób w wieku emerytalnym ,promocji i organizacji wolontariatu ,turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, nauki, edukacji oświaty i wychowania, kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji. Organizacja proponuje ujęcie w rocznym programie współpracy zadań na rzecz mieszkańców w wieku 50 +.

 

W ocenie organu wykonawczego przedstawione uwagi dotyczą bezpośrednio projektu uchwały rocznego programu współpracy jako zadania priorytetowe na rzecz mieszkańców miasta i gminy Stęszew. Złożona propozycja zostanie uwzględniona  .

       

Stęszew dnia 2012.10.08

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-10-08 10:23:49 | Data modyfikacji: 2012-10-08 10:32:34.
Data wprowadzenia: 2012-10-08 10:23:49
Data modyfikacji: 2012-10-08 10:32:34
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl