bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Organizacje pożytku publicznego strona główna 

Organizacje pożytku publicznego
ZARZĄDZENIE NR 185 Burmistrza Stęszewa z 10
maja 2011 roku w sprawie: ogłoszenia wyników
otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji
zadania publicznego w roku 2012 z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

ZARZĄDZENIE  NR 185 /2012
Burmistrza Gminy Stęszew 
z  dnia  10 maja  2012 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania
                     publicznego w roku 2012 z zakresu :
                  


                         Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art.15ust.2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 234 poz.1536 z 2010 r) w  związku z Zarządzeniem Nr 166/2012 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia  16 kwietnia 2012 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2012 zarządzam, co następuje:
                                                                §1.

Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

                                                       
                                                               §2.

Ogłoszenie, o którym mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew , Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                              §3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2012
Burmistrza Gminy Stęszew 
z dnia 10 maja  2012 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w  2012 r z zakresu upowszechniania  kultury fizycznej i sportu :

Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Trzebaw
                 
Na ogłoszony konkurs w dniu 16 kwietnia  2012 r Zarządzeniem Nr 166/2012 Burmistrza Gminy Stęszew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Trzebaw  
Wpłynęła jedna oferta :
- Nazwa oferenta  : Ludowy Zespół Sportowy „TORNADO” Trzebaw
- Nazwa zadania publicznego :Organizacja szkolenia i zawodów w miejscowości Trzebaw
- wysokość przyznanych środków publicznych : 17.500.00 zł

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-05-11 07:28:21 | Data modyfikacji: 2012-05-11 07:32:09.
Data wprowadzenia: 2012-05-11 07:28:21
Data modyfikacji: 2012-05-11 07:32:09
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl