bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Statut strona główna 

Statut

NOWY STATUT GMINY Podczas swojej drugiej sesji, nowa Rada Gminy przyjęła nowy Statut Gminy. Zmiana Statutu stała się koniecznością po licznych nowelizacjach ustawy o samorządzie gminnym. Jak wiadomo wraz z początkiem obecnej kadencji ustawodawca prowadził wiele nowości w funkcjonowaniu samorządu gminnego. Zmniejszono liczbę radnych, w komisjach rady nie mogą już zasiadać osoby z poza grona radnych, Burmistrz został jednoosobowym organem wykonawczym gminy. Te oraz kilka innych zmian tak bardzo przebudowują zarządzanie gminą, iż konieczne stało się sporządzenie nowego Statutu. Jest on prawie całkowicie różny od dotychczas obowiązującego. W szczególności w Statucie, a nie jak dotychczas w jego załączniku, uregulowano sposób funkcjonowania Rady Gminy. Do jego głównej treści zaliczono również organizację i kompetencje Komisji Rewizyjnej. Komisja będzie mogła kontrolować działalność burmistrza i podległych mu służb, jednostki organizacyjne gminy. Komisja będzie badać uwzględniając kryteria legalności (zgodności z prawem), rzetelności i gospodarności. Tak jak dotychczas Komisja Rewizyjna będzie badała sposób wykonania budżetu i formułowała wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi. W części dotyczącej pracy Rady Gminy wprowadzono szczegółowe regulacje związane z podejmowaniem decyzji przez radnych. W szczególności zdefiniowano takie pojęcia jak większość zwykła i bezwzględna. W przeszłości powstawały nieporozumienia na tym tle, kiedy potoczne rozumienie tych terminów mijało się z prawniczym językiem. Zapisane w Statucie definicje odpowiadają tym, które zostały wypracowane przez naukę prawa, orzecznictwo sądowe i praktykę ustawodawczą. Radni postanowili, że działać będą trzy stałe komisje: 1) Rewizyjna, 2) Budżetu, Finansów, Inwestycji, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, 3) Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego. Choć nazwy komisji są długie to i tak nie udało się w nich zawrzeć całości dziedzin, którymi wypełnia się działalność gminy. Nie oznacza to oczywiście, że sprawy nie wymienione w nazwach komisji nie będą przedmiotem ich obrad. Do komisji trafiać będzie wszystko w ramach obowiązujących ustaw należących do kompetencji gminy. Oprócz wyżej wskazanych dziedzin Statut reguluje: 1) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy, 2) tryb pracy Burmistrza gminy, 3) zasady tworzenia klubów radnych, 4) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady i jej komisji, Burmistrza gminy oraz zasady korzystania z tych dokumentów. Postanowienia Statutu przyznają mieszkańcom prawo do wglądu w dokumenty z działalności Rady Gminy i Burmistrza. Materiały te są jawne i każdy może do nich zajrzeć. Pamiętać trzeba jednak, że ustawy szczególne wprowadzają niekiedy ograniczenia w tym zakresie. Dotyczy to głównie spraw indywidualnych mieszkańców i ochrony ich dóbr osobistych. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępniane będą w Biurze Rady w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów. Na takich samych zasadach, ale w Wydziale Organizacyjnym Urzędu, będzie można zapoznać się z działalnością Burmistrza. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2003-02-04 10:45:00 | Data modyfikacji: 2014-04-09 10:31:09.
 Uchwała Nr III/30/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-02-15 08:56:39.
Załącznik do uchwały
Załącznik do uchwały Nr III/30/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2002 roku  

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-02-15 09:39:50 | Data modyfikacji: 2011-02-15 09:41:27.
Data wprowadzenia: 2011-02-15 09:39:50
Data modyfikacji: 2011-02-15 09:41:27
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl