bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi unieważnione
Unieważnienie części I, II, III, V, VI, VII w
postępowaniu przetargowym Dostawa artykułów
spożywczych na żywienie dzieci w Szkole
Podstawowej w Stęszewie

SP.231.13.2016

Stęszew, 21 grudnia 2016 r.


Dotyczy: Postępowania przetargowego na Dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w szkole Podstawowej w Stęszewie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stęszewie działając na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Burmistrza Gminy Stęszew informuje , że postępowanie o zamówienie :

Dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Stęszewie część .
Część I: Artykuły spożywcze i przetwory
Część II: Pieczywo.
Część III: Owoce i warzywa.
Część V: Ryby.
Część VI: Mięso i wędliny wieprzowe.
Część VII: Mięso drobiowe.

zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:
W przedmiotowym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiajacego, Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie należy uznać ,iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na w/w podstawie prawnej .

Otrzymują:
1. www.sp.steszew.pl
2. a/a

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-22 08:24:04 | Data modyfikacji: 2016-12-22 08:26:28.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-12-22 08:24:04
Data modyfikacji: 2016-12-22 08:26:28
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl