bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zgromadzenia Publiczne strona główna 
Informacje

ZGROMADZENIA PUBLICZNE
Zgromadzenia Publiczne na terenie Gminy Stęszew

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 lipca lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 631)

Przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach nie mają zastosowania do zgromadzeń:
1) organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego
2) odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.
W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia złożone z naruszeniem terminu ustawowego nie będzie uznane za skutecznie złożone. Brak skutecznego zawiadomienia o zorganizowaniu zgromadzenia wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia z art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu wykroczeń za zwołanie zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczenie takiemu zgromadzeniu.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Ustawa przewiduje trzy rodzaje zgromadzeń publicznych
I - zgromadzenia w trybie zwykłym
Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom fizycznym mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym i innym organizacjom.
Organizator zobowiązany jest wyznaczyć przewodniczącego zgromadzenia.
Organizator zawiadamia Burmistrza Gminy Stęszew o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w formie pisemnej, email, faksem, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r. poz 1422), w terminie nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Dane kontaktowe:
Burmistrz Gminy Stęszew ul. Poznańska 11,
tel: 61 8197120 lub 61 8197122
faks: 61 81342
/>email:urzadgminy@steszew.pl />
Zgodnie z art. 10 cytowanej ustawy w zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:
• imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
• imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
• cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
• datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
• informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia
W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.
Celem przyspieszenia postępowania i oceny braku zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi albo mienia, w przypadku gdy zgromadzenie powoduje utrudnienia w ruchu drogowym lub wymaga korzystania z drogi w sposób szczególny (art. 65 ustawy prawo o ruchu drogowym) organizator zgromadzenia proszony jest o dołączenie do wniosku takiego zezwolenia organu zarządzającego ruchem na drodze, wraz ze szkicem trasy przejścia uczestników zgromadzenia.
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu pod względem:
1) zgodności celów i odbycia zgromadzenia z ustawą oraz nienaruszania przepisów ustaw karnych;
2) braku zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi albo mienia w znacznych rozmiarach.

Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrz Gminy Stęszew może zdecydować o zakazie organizacji zgromadzenia, wówczas ma obowiązek wydać decyzję o zakazie zgromadzenia, która powinna być doręczona organizatorowi nie później niż na 96 godzin przed planowanym rozpoczęciem zgromadzenia w formie elektronicznej - decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.
Milczenie organu można zatem uznać za zgodę.
Organizator może wnieść odwołanie bezpośrednio do Sądu Okręgowego w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w BIP. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
W przypadku braku przeciwwskazań do organizacji zgromadzenia publicznego Gmina Stęszew wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator zawierający jego imię i nazwisko oraz zdjęcie. W trakcie trwania zgromadzenia przewodniczący zgromadzenia jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających w tym również identyfikatora.

Burmistrz Gminy Stęszew może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela, który w uzasadnianych przypadkach może podjąć decyzje ustną o rozwiązaniu zgromadzenia.
Przewodniczący zobowiązany jest pozostawać w kontakcie z funkcjonariuszami Policji w przypadku ich przybycia na miejsce zgromadzenia, a w przypadku wyznaczenia przez Gminę swojego przedstawiciela, również z tym przedstawicielem.

II - zgromadzenie w trybie uproszczonym
W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji zawiadamia o zamiarze jego zorganizowania właściwe centrum zarządzania kryzysowego.
Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje tylko osobom fizycznym mającym pełną zdolność do czynności prawnych.
W przypadku chęci zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym organizator zawiadamia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu tylko w formie telefonicznej lub poprzez pocztę elektroniczną w terminie nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Dane kontaktowe:
Burmistrz Gminy Stęszew ul. Poznańska 11,
tel: 61 8197120 lub 61 8197122
faks: 61 81342
/>email:urzadgminy@steszew.pl

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu
tel: 61 854 13 21 lub 61 854 99 72
fax 61 854 99 20
email: zk@poznan.uw.gov.pl

III – zgromadzenie spontaniczne
Odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzenia związanym ze sferą publiczna, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.
Uczestnicy zgromadzenia spontanicznego nie mogą zakłócać organizacji zgromadzenia w trybie zwykłym i uproszczonym.
Zgromadzenie spontaniczne nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
Zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji, który w uzasadnianych przypadkach może podjąć decyzję ustną o rozwiązaniu zgromadzenia.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-06-03 06:58:45 | Data modyfikacji: 2021-11-02 14:32:21.
Zgłoszenie MOTOR KLUB PIWERSI

 INFORMACJA


Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w postępowaniu uproszczonym.

Zawiadomienie złożone zostało przez organizatora zgromadzenia MOTOR KLUB PIWERSI, z siedzibą przy ul. Kościelnej 2 w Stęszewie.

Zgromadzenie ma się odbyć w dniu 11.06.2016 r. w godzinach 13:00 – 13:30, miejsce zgromadzenia : Gościniec „Taradejka” - ul. Narutowicza 2 w Stęszewie.

Planowana trasa przejazdu 100 motocykli i 10 aut zabytkowych ulicami: Paderewskiego, 28 Grudnia, Wojska Polskiego, Poznańska, Rynek, Kościańska, Błonie, DK nr 5, 28 Grudnia, Krąplewo, Dębno – ul. Powstańców Wlkp., DK nr.5

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-06-03 07:02:03 | Data modyfikacji: 2016-06-03 07:05:07.
Zgłoszenie MIESZKAŃCY SOŁECTW BĘDLEWO I
WRONCZYN

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA

Burmistrz Gminy Stęszew przyjął do wiadomości zgłoszenie zgromadzenia, mającego odbyć się 22 czerwca 2018 r., od godziny 18.00, w miejscowości Zamysłowo (przejście dla pieszych na drodze krajowej nr 5). Planowane zakończenie- godz. 20.00. Organizatorem zgromadzenia są mieszkańcy sołectw Będlewo i Wronczyn.

Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2018.408 - j.t.).

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-06-13 12:42:22 | Data modyfikacji: 2018-06-13 12:43:13.
Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie
uproszczonym, zaplanowane na dzień 06.11.2021 r.
w godzinach od 12:00 do 14:00, w parku „Zielony
Zakątek”

 


Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym, zaplanowane na dzień 06.11.2021 r. w godzinach od 12:00 do 14:00, w parku „Zielony Zakątek” zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631). Zgodnie z § 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych.


 


 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-11-02 15:02:14 | Data modyfikacji: 2021-11-02 15:03:39.
Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie
uproszczonym, zaplanowane na dzień 18.11.2021 r.
w godzinach od 16:45 do 18:15, na płycie Rynku w
Stęszewie

Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym, zaplanowane na dzień 18.11.2021 r. w godzinach od 16:45 do 18:15, na płycie Rynku w Stęszewie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631). Zgodnie z § 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-11-17 08:09:05 | Data modyfikacji: 2021-11-17 08:11:17.
Data wprowadzenia: 2021-11-17 08:09:05
Data modyfikacji: 2021-11-17 08:11:17
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl