bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 

Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
Obwieszczenie - ROZPRAWA ADMINISTRACYJNA w
sprawie: projektowanej budowy stacji bazowej
telefonii komórkowej, na działce o nr
ewidencyjnym: 269, obręb Wronczyn.

Znak sprawy:
PP.6733.001.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 89 § 1 oraz art. 90 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

ZAWIADAMIAM

że w dniu 19 grudnia 2017r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, na Sali Sesyjnej (pok. 23, II piętro) odbędzie się:

ROZPRAWA ADMINISTRACYJNA

w sprawie: projektowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży stalowej kratownicowej o maksymalnej wysokości 63,0m n.p.t stanowiącej platformę dla anten sektorowych i radiolinii wraz z prefabrykowanymi szafami technicznymi z urządzeniami elektro-przesyłowymi i zasilającymi stację, estakady kablowej pomiędzy szafami a wieżą oraz ogrodzenia, na działce o nr ewidencyjnym: 269, obręb Wronczyn.
W związku z powyższym zapraszam Państwa do wzięcia udziału w rozprawie w charakterze strony osobiście lub przez pełnomocnika, jak też do możliwości złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów na okoliczność ww. inwestycji, jak też co do innych faktów, które mogą mieć wpływ na wynik sprawy. Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie (art. 33 § 2 k.p.a.) i doręczone prowadzącemu rozprawę.


BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:46:34 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:47:14.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku .  Protokoły przejęcia na mienie komunalne .  Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej . 
Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:46:34
Data modyfikacji: 2017-11-28 09:47:14
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl