bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 
Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej przebudowa drogi gminnej –
Zamysłowo – Twardowo – o szer. 5,0m - 5,5m
wraz z poboczami utwardzonymi oraz zjazdami
indywidualnymi na przyległe działki oraz
wykonaniem odtworzeni rowów o długości
całkowitej l=~871,0m, na działkach o nr ewid.
344/1, 344/4, obręb Zamysłowo.
PL.wielkopolskie.poznanski.steszew.herb.png

Znak sprawy:
PP.6733.023.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 08 listopada 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowa drogi gminnej – Zamysłowo – Twardowo – o szer. 5,0m - 5,5m wraz z poboczami utwardzonymi oraz zjazdami indywidualnymi na przyległe działki oraz wykonaniem odtworzeni rowów o długości całkowitej l=~871,0m, na działkach o nr ewid. 344/1, 344/4, obręb Zamysłowo. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-11-08 10:58:23.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów . 
Data wprowadzenia: 2017-11-08 10:58:23
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl