bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 

Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu
dwóch projektów zmian Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Stęszew wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.

Znaki spraw:
PP.6720.004.2015
PP.6720.011.2016


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla działki w Zamysłowie o nr ewid. 279/2, obręb Zamysłowo, oraz dla fragmentów miejscowości Dębienko (działki o nr geod. 10, 243/3, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252/1, 252/2, 253, 254, 255, 256/4, 257, 258/1, obręb Dębienko), wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 09.10.2017 roku do 07.11.2017 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11, pokój nr 9, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projektach zmian Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.11.2017 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11, o godz. 16.00. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Stęszew, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy na adres: Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, (e-mail: budownictwo@steszew.pl, planowanie@steszew.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2017 roku.


Burmistrz Gminy Stęszew
(-)
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

Uchwala Studium - Dębienko zmiana 2017 projekt.pdf

rysunek kierunki - zmiana studium Stęszew Dębienko.pdf

prognoza oddziaływania na środowisko Dębienko.pdf

Uchwala Studium - Zamyslowo zmiana 2017 projekt.pdf

rysunek kierunki - zmiana studium Stęszew Zamysłowo.pdf

prognoza oddziaływania na środowisko Zamysłowo.pdf

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:24:53 | Data modyfikacji: 2017-09-25 11:30:46.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku .  Protokoły przejęcia na mienie komunalne .  Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej . 
Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:24:53
Data modyfikacji: 2017-09-25 11:30:46
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl