bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 

Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. w
sprawie zmiany decyzji nr 112/16 z dnia
20.10.2016r. o warunkach zabudowy.

Znak sprawy:
PP.6730.112.2016.zmiana


O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257), w związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w sprawie zmiany decyzji nr 112/16 z dnia 20.10.2016r. o warunkach zabudowy dla projektowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 183/15, 180/6, obręb Słupia, informuję, że zgodnie z art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wymienione w wykazie strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne uwagi lub wnioski oraz przedłożyć swoje stanowisko w tej sprawie do dnia: 11 października 2017r, w siedzibie tut. urzędu, pokój nr 9, w godzinach od 10:00 – 14:00.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 

 

 WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ UM W DNIACH: OD 22 września 2017r. DO 11 października 2017r.

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-09-22 09:25:35.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku .  Protokoły przejęcia na mienie komunalne .  Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej . 
Data wprowadzenia: 2017-09-22 09:25:35
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl