bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Stęszewie

BURMISTRZ STĘSZEWA

ogłasza
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

nieruchomości gruntowej położonej w Stęszewie przy ul. Łąkowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 119/15 o pow. 216 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. prowadzi księgę wieczystą PO1S/00030080/9 .
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

Od dnia 01 stycznia 2004 r. dla powyższego terenu Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W polityce przestrzennej wyznaczonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew zatwierdzonym uchwałą nr XXV/215/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 r., nieruchomość docelowo w sposobie zagospodarowania określona jest jako: istniejąca struktura zainwestowania. Przedmiotowy teren leży w obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31.500,- zł
Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi 3.150,- zł
Minimalne postąpienie wynosi 320,- zł

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 15 maja 2014 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul.Poznańska 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 12 maja 2014r., na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew.
Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu przelewem na konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięciu lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż 5 dnia przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul.Poznańska 11 pokój nr 15 tel. (061) 819 71 49 .

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-04-09 11:21:25 | Data modyfikacji: 2014-04-09 11:23:38.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2014-04-09 11:21:25
Data modyfikacji: 2014-04-09 11:23:38
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl