bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Stęszewie
przy ulicy Poznańskiej

BURMISTRZ STĘSZEWA

ogłasza kolejny
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

nieruchomości gruntowej położonej w Stęszewie przy ul. Poznańskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1691 o pow. 3.969 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. prowadzi księgę wieczystą PO1S/00029782/0 .

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy.
Rodzaj inwestycji: budowa obiektu – pasażu handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 782.700,- zł
Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi 78.270,- zł
Minimalne postąpienie wynosi 7.830,- zł
Do ceny po licytacji doliczony zostanie należny podatek VAT
Poprzedni przetarg przeprowadzono dnia 10 października 2013 r.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 27 marca 2014 r. od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul.Poznańska 11.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 24 marca 2014 r. wpłacą wadium na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew.
W przypadku wystąpienia jako pełnomocnik należy przedłożyć dokument potwierdzający umocowanie do danej czynności.
Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu przelewem na konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięciu lub odwołania przetargu.
Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna w całości 7 dni przed wyznaczoną datą podpisania aktu notarialnego.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul.Poznańska 11 pokój nr 15 tel. (061) 819 71 49 .

 

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-14 13:47:09 | Data modyfikacji: 2014-01-14 13:52:09.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2014-01-14 13:47:09
Data modyfikacji: 2014-01-14 13:52:09
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl