bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ochrona środowiska strona główna 

Program Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew
 Program ochrony środowiska dla Gminy Stęszew na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-19 11:38:41.

Zobacz:
   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie związku międzygminnego
   Informacje o środowisku
   Punkty zbierania zużytego sprzętu
   Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Stęszew
   Ogłoszenie o azbeście
   Odbiór odpadów wielkogabarytowych
   Sprawozdania
   Program Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew
   Program Ochrony Środowiska Gminy Stęszew na lata 2017-2020
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
   Informacja o jakości wody
   Przeciwdziałanie skutkom suszy
   Podmioty posiadające zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew w 2017 roku
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia: 2011-12-19 11:38:41
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl