bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

2010
Zarządzenie nr 2/2010 Burmistrza Stęszewa z dnia
21 grudnia 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych oraz dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew

   Na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.     o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152 z 2009r. poz. 1223 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r.      w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam w życie instrukcję kontroli wewnętrznej, instrukcję obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie oraz dokumentację przyjętych zasad rachunkowości Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew.

§ 2

Zobowiązuję kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych do zapoznania z treścią instrukcji wszystkich podległych pracowników.

§ 3

Za prawidłowe przestrzeganie instrukcji odpowiedzialni są kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Gminy Stęszew Nr 137 z dnia 14 sierpnia 2008r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r.

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-01-18 10:57:53 | Data modyfikacji: 2011-01-18 11:00:34.

Zobacz:
 2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 . 
Data wprowadzenia: 2011-01-18 10:57:53
Data modyfikacji: 2011-01-18 11:00:34
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl