bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

2010
Zarządzenie Nr 248 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 31
marca 2010r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  248   
BURMISTRZA   STĘSZEWA
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie:     ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie                     przetargu ustnego nieograniczonego

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXXIV/317/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Stęszewie

BURMISTRZ   STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w Stęszewie przy ul.Trzebawskiej i ul. Żeglarskiej, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.
Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa nieruchomości przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 2. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Stęszewa nr 248 z dnia 31.03.2010 r.

Wykaz działek budowlanych położonych w Stęszewie
przy ulicy Trzebawskiej i ulicy Żeglarskiej
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Nr K. W.

Rodzaj zabudowy

Położenie ul.

Cena wywoławcza netto

1

2021

743

43274

zabudowa wolnostojąca

Trzebawska

131.070,-

2

2022

999

43275

zabudowa wolnostojąca

Trzebawska

176.220,-

3

2025

1.386

43278

zabudowa wolnostojąca

Żeglarska

234.930,-

4

2026

1.000

43279

zabudowa wolnostojąca

Żeglarska

176.400,-

5

2027

1.000

43280

zabudowa wolnostojąca

Żeglarska

176.400,-

6

2028

1.319

43281

zabudowa wolnostojąca

Trzebawska

223.570,-

7

2029

1.196

43282

zabudowa wolnostojąca

Trzebawska

210.970,-

8

2030

1.042

43284

zabudowa wolnostojąca

Trzebawska

183.810,-

9

2031

1.483

43283

zabudowa wolnostojąca

Żeglarska

251.370,-

10

2032

1.000

43285

zabudowa wolnostojąca

Żeglarska

176.400,-


Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %. Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-02 07:58:42 | Data modyfikacji: 2010-04-02 08:26:24.

Zobacz:
 2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2010-04-02 07:58:42
Data modyfikacji: 2010-04-02 08:26:24
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl