bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

2010
Zarządzenie Nr 241 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 1
marca 2010r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  241   
BURMISTRZA   STĘSZEWA
z dnia 01 marca 2010 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
                       w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
                         

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXXIII/313/2010 z 08 lutego 2010r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Stęszewie

BURMISTRZ   STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomość gruntową  położoną w Stęszewie przy ul. Łąkowej, stanowiącą:

działkę ewidencyjną nr 119/6 o pow. 485 m2, zapisaną w księdze wieczystej KW 30080 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi   81.480,- zł.


§ 2. Od dnia 01 stycznia 2004r. dla powyższego terenu Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 3. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-03-01 15:14:23 | Data modyfikacji: 2010-03-01 15:15:32.

Zobacz:
 2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2010-03-01 15:14:23
Data modyfikacji: 2010-03-01 15:15:32
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl