bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

2010
Zarządzenia Nr 237 i 238 BURMISTRZA STĘSZEWA z
dnia 17 lutego 2010r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  237   
BURMISTRZA   STĘSZEWA
z dnia 17 lutego 2010 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
                   w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
                         

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXXIII/313/2010 z 08 lutego 2010r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Stęszewie

BURMISTRZ   STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości gruntowe  położone w Stęszewie przy ul. Łąkowej:

1. działka ewidencyjna nr 119/7 o pow. 719 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 30080 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 121.100,- zł.
Do ceny wynegocjowanej w przetargu dolicza się 22% VAT.

2. działka ewidencyjna nr 119/8 o pow. 910 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 30080 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 153.300,- zł.
Do ceny wynegocjowanej w przetargu dolicza się 22% VAT.

§ 2. Od dnia 01 stycznia 2004r. dla powyższego terenu Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla nieruchomości stanowiących działki nr  119/7 i 119/8 ustalone zostały warunki zabudowy.

§ 3. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  238
BURMISTRZA  STĘSZEWA
z dnia 17 lutego 2010 r.

w sprawie:     ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie                   bezprzetargowym

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.35 i art. 37 ust.2 pkt 6  ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603) oraz § 3 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr  XXXIII/312/2010 z dnia 08.02.2010r.

BURMISTRZ  STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 848/4 o pow. 72 m2, położoną w Stęszewie przy ul.Młodych Przemysłowców.  Księga wieczysta KW 30121 nie wykazuje obciążeń.
Sprzedaż następuje na rzecz właściciela sąsiedniej działki 848/4.
Od dnia 01 stycznia 2004 r. dla powyższego terenu Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 2. Cena nieruchomości  wynosi 10.030,- zł.
Nabywca dodatkowo pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszty notarialne i sądowe.

§ 3. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-18 12:35:13 | Data modyfikacji: 2011-01-17 10:09:03.

Zobacz:
 2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2010-02-18 12:35:13
Data modyfikacji: 2011-01-17 10:09:03
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl