bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ochrona środowiska strona główna 

Ogłoszenie o azbeście
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Stęszewa informuje o przystąpieniu do opracowania „Programu usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stęszew”.

Na opracowanie  niniejszego programu  gmina otrzymała z Ministerstwa Gospodarki dofinansowanie  w wysokości 9700,00 zł.

Wykonawcą prac związanych z opracowaniem programu jest firma ABRYS Sp. z o.o. ul. Daleka 33, Poznań
W zakresie opracowywanego programu wykonana zostanie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stęszew obejmująca spis z natury oraz ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą do właścicieli, zarządców oraz użytkowników nieruchomości, na terenie których znajduje się azbest o współpracę z  wykonawcą z zakresie umożliwienia przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i udzielenia wszelkich możliwych informacji dotyczącej ww. inwentaryzacji.
Projekt programu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych. Termin konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie.

Burmistrza Stęszewa
/Włodzimierz Pinczak/

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-06-26 14:46:15 | Data modyfikacji: 2013-06-26 14:47:29.

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie związku międzygminnego .  Informacje o środowisku .  Punkty zbierania zużytego sprzętu .  Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Stęszew .  Ogłoszenie o azbeście .  Odbiór odpadów wielkogabarytowych .  Sprawozdania .  Program Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew .  Program Ochrony Środowiska Gminy Stęszew na lata 2017-2020 .  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej .  Informacja o jakości wody .  Przeciwdziałanie skutkom suszy .  Podmioty posiadające zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew w 2017 roku .  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew . 
Data wprowadzenia: 2013-06-26 14:46:15
Data modyfikacji: 2013-06-26 14:47:29
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl