bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Informacja o wynikach przetargu na
wydzierżawienie mienia gminnego

Stęszew, dnia 24 czerwca 2015 r.

Informacja
o wynikach przetargu na wydzierżawienie mienia gminnego

Dnia 24 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stęszewie przy ulicy Poznańskiej 11, przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, oznaczonych geodezyjnie jako:

1) działka nr 191/2 o pow. ewid. 1.6700ha z obrębu Witobel - użytkowanie rolnicze;
Minimalny roczny czynsz dzierżawny – 1670,00zł (jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100);
Liczka uczestników – O osób;
Wynik negatywny.

2) działka nr 237/2 o pow. ewid. 1.6000ha z obrębu Witobel – użytkowanie rolnicze;
Minimalny roczny czynsz dzierżawny – 1600,00zł (jeden tysiąc sześćset złotych 00/100);
Liczba uczestników – 1 osoba;
Osiągnięty w wyniku przetargu roczny czynsz dzierżawny wynosi – 1620,00zł (jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych 00/100);
Dzierżawcą w/w nieruchomości został – Romuald Jędraszyk.

3) działka nr 459 o pow. ewid. 1.6900ha z obrębu Wronczyn – użytkowanie rolnicze;
Minimalny roczny czynsz dzierżawny – 845,00zł (osiemset czterdzieści pięć złotych 00/100);
Liczba uczestników – 3 osoby;
Osiągnięty w wyniku przetargu roczny czynsz dzierżawny wynosi – 1000,00zł (jeden tysiąc złotych 00/100);
Dzierżawcą w/w nieruchomości został – Jacek Czajka.

4) działka nr 109 o pow. ewid. 0.4800ha z obrębu Tomice – użytkowanie rolnicze;
Minimalny roczny czynsz dzierżawny – 240,00zł (dwieście czterdzieści złotych 00/100);
Liczba uczestników – 1 osoba;
Osiągnięty w wyniku przetargu roczny czynsz dzierżawny wynosi – 245,00zł (dwieście czterdzieści pięć złotych 00/100);
Dzierżawcą w/w nieruchomości został – Maciej Walęczewski.


5) działka nr 209 o pow. ewid. 0.3298ha z obrębu Tomice – użytkowanie rolnicze;
Minimalny roczny czynsz dzierżawny – 164,90zł (sto sześćdziesiąt cztery złote 90/100);
Liczba uczestników – 1 osoba;
Osiągnięty w wyniku przetargu roczny czynsz dzierżawny wynosi – 169,90zł (sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 90/100);
Dzierżawcą w/w nieruchomości został – Maciej Walęczewski.

6) działka nr 255 o pow. ewid. 0.2650ha z obrębu Tomice – użytkowanie rolnicze;
Minimalny roczny czynsz dzierżawny – 132,50zł (sto trzydzieści dwa złote 50/100);
Liczba uczestników – 1 osoba;
Osiągnięty w wyniku przetargu roczny czynsz dzierżawny wynosi – 137,50zł (sto trzydzieści siedem złotych 50/100)
Dzierżawcą w/w nieruchomości został – Maciej Walęczewski.

7) działka nr 166 o pow. ewid. 0.2500ha z obrębu Tomice – użytkowanie rolnicze;
Minimalny roczny czynsz dzierżawny – 125,00zł (sto dwadzieścia pięć złotych 00/100);
Liczba uczestników – 1 osoba;
Osiągnięty w wyniku przetargu roczny czynsz dzierżawny wynosi – 130,00zł (sto trzydzieści złotych 00/100);
Dzierżawcą w/w nieruchomości został – Maciej Walęczewski.

8) działki nr 10/1 i 10/2 o łącznej pow. ewid. 1.7142ha z obrębu Trzebaw – użytkowanie rolnicze;
Minimalny roczny czynsz dzierżawny – 1714,20zł (jeden tysiąc siedemset czternaście złotych 20/100);
Liczba uczestników – 3 osoby ;
Osiągnięty w wyniku przetargu roczny czynsz dzierżawny wynosi – 1734,20zł (jeden tysiąc siedemset trzydzieści cztery złote 20/100);
Dzierżawcą w/w nieruchomości został – Maciej Kaczmarek.

9) działka nr 79 o pow. 0,2700 ha z obrębu Tomice – nieużytek (N), na którym znajduje się zbiornik wodny;
Minimalny roczny czynsz dzierżawny – 300,00zł (trzysta złotych 00/100);
Liczba uczestników przetargu – 0 osób;
Wynik negatywny.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-06-24 13:34:33 | Data modyfikacji: 2015-06-24 13:36:42.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2015-06-24 13:34:33
Data modyfikacji: 2015-06-24 13:36:42
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl