bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Sprzedaż mienia gminnego

Stęszew, dnia 20 maja 2010r.

I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 20 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,  położonych w Stęszewie przy ul.Łąkowej  oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

1/ działka nr 119/6 o pow. 0,0485 ha, KW 30080
cena wywoławcza netto 81.480,- zł
liczba uczestników przetargu  –  1
nieruchomość sprzedano za kwotę 82.300,- zł
nabywcą został Eugeniusz Jurga

2/  działka nr 119/7, o pow. 0,0719 ha, KW 30080
cena wywoławcza netto  121.100,- zł
liczba uczestników przetargu  -  0
przetarg zakończony wynikiem negatywnym nikt nie przystąpił do przetargu

3/ działka nr 119/8 o pow. 0,0910 ha, KW 30080,
cena wywoławcza netto 153.300,- zł
liczba uczestników przetargu – 0
przetarg zakończony wynikiem negatywnym nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-20 14:50:50 | Data modyfikacji: 2010-05-20 14:51:50.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2010-05-20 14:50:50
Data modyfikacji: 2010-05-20 14:51:50
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl