Ogłoszenia pozostałe

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew o wszczęciu
postępowania

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) Burmistrz Gminy Stęszew informuje o:

wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia polegającego na:

wydobywania kopalin ze złoża kruszywa naturalnego WRONCZYN
w obrębie działek ewid. o nr 568/2 i 569/2 obręb Wronczyn, gm. Stęszew.

  1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek PPHU "POLEX" sp. z o. o., ul. Wierzbowa 125, 62-081 Wysogotowo.
  2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Stęszew.
  3. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
  4. Informuje się o:

           - Możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy - jest ona wyłożona do wglądu w Urzędzie
              Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, pok. nr 1, tel. 618197125
           - Możliwości składania uwag i wniosków - w terminie od 19.05.2017r. do 9.06.2017r.
              Uwagi i wnioski można składać:
                -- w formie pisemnej - w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
                    pokój nr 1 lub przesłać pocztą na adres, jak wyżej
                -- ustnie do protokołu - w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew,
                    pokój nr 1
                -- E-mailem na adres barbara.pempera@steszew.pl

      5. Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza Gminy Stęszew.

 

Burmistrz Gminy Stęszew
/Włodzimierz Pinczak/

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-18 11:35:15 | Data modyfikacji: 2017-05-18 12:04:13.
Data wprowadzenia: 2017-05-18 11:35:15
Data modyfikacji: 2017-05-18 12:04:13
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót