Ogłoszenia pozostałe

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
budowy sieci wodociągowej ø110 o długości ok.
180,0mb, na działkach o nr ewid. 252/7, 336,
304, obręb Będlewo (z wyłączeniem gruntów
klasy III).

Znak sprawy:
PP.6733.017.15

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:
budowy sieci wodociągowej ø110 o długości ok. 180,0mb,
na działkach o nr ewid. 252/7, 336, 304, obręb Będlewo (z wyłączeniem gruntów klasy III).
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z 2013r. poz. 267 ze zmianami/ oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zmianami/, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne uwagi lub wnioski oraz przedłożyć swoje stanowisko w tej sprawie do dnia: 08 października 2015r.
W siedzibie tut. Urzędu pokój nr 9 w godzinach od 1000 – 1400.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)

/WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci wodociągowej ø110 o długości ok. 180,0mb, na działkach o nr ewid. 252/7, 336, 304, obręb Będlewo (z wyłączeniem gruntów klasy III).

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2015-09-22 10:10:03.
Data wprowadzenia: 2015-09-22 10:10:03
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót