Ogłoszenia o naborze / wyborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw
inwestycji

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw inwestycji
Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza nabór na stanowisko do spraw inwestycji
w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

A. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie (preferowane kierunki: budownictwo lub kierunki pośrednie),
2) znajomość przepisów i zagadnień związanych z problematyką budowlaną ze szczególną znajomością przepisów ustawy Prawo budowlane,
3) znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,
4) znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji,
5) znajomość procedur uzyskiwania pozwoleń, decyzji itp. w procesie inwestycyjnym,
6) opanowana umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za powierzone zadania, zdyscyplinowanie,
7) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
8) komunikatywność i dyspozycyjność,
9) niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
10) dobry stan zdrowia.

B. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2) dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień budowlanych oraz umiejętność kosztorysowania w budownictwie,
3) znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową,
4) prawo jazdy kat B,

C. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
- przygotowywanie i nadzorowanie prac związanych z budową i remontem gminnej infrastruktury komunalnej i innych obiektów budowlanych oraz udział w odbiorach robót,
- przygotowywanie dokumentacji, uzyskiwanie wymaganych prawem zezwoleń i uzgodnień,
- przygotowywanie zestawień kosztów poszczególnych zadań i przygotowywanie do końcowego rozliczenia,
- przygotowywanie , realizacja i rozliczanie inwestycji, w których zaangażowane są środki finansowe z zewnątrz (np.: fundusze unijne, ochrony środowiska),
- przygotowywanie, prowadzenie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- sporządzanie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych,
- opracowywanie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów przetargowych,
- prowadzenie spraw z zakresu utrzymania, ochrony, remontów i budowy dróg gminnych, wewnętrznych stanowiących własność gminy i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- sprawowanie nadzoru nad pracami drogowymi oraz udział w odbiorach robót,
- prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji dot. zajęcia pasa drogowego, lokalizacji zjazdów z dróg, lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej,
- prowadzenie spraw związanych z udostępnianie kanałów technologicznych w zw. z zamiarem budowy dróg gminnych,
- przygotowywanie wytworzonej na stanowisku pracy dokumentacji i przekazywanie jej do archiwizacji.

D. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.
- aktualne oświadczenie o stanie zdrowia,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie wynosi co najmniej 6%.

Warunki pracy:
Miejsce pracy:
Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Godziny pracy:
Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca: od 9.00 do 17.00
Pozostałe poniedziałki 8:00- 16:00,
Od wtorku do piątku 7:00- 15:00
Oferta dotyczy 1 stanowiska- na pełen etat.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca 2016r. osobiście w Sekretariacie Urzędu pokój nr 3 bądź listownie (ul. Poznańska 11, 62 – 060 Stęszew) w kopercie z napisem „ Nabór na stanowisko do spraw inwestycji”.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru upowszechniona zostanie w BIP na internetowej stronie Urzędu: www.steszew.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 treść ogłoszenia (pdf)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-06-24 12:48:28.
Data wprowadzenia: 2016-06-24 12:48:28
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót