> Ogłoszenia o naborze / wyborze
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Nabór na zastępstwo

Nabór na zastępstwo

Burmistrz Gminy Stęszew informuje, iż przyjmuje aplikacje na stanowisko:

DS. GOSPODARKI GRUNTAMI- NA ZASTĘPSTWO.

Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie: niezbędne- średnie administracyjne; geodezyjne,
pożądane- wyższe ( preferowane kierunki: administracja ; geodezja).
Niezbędne umiejętności: obsługa komputera i programów biurowych , umiejętności matematyczne, analityczne, redagowanie korespondencji, planowania.

Niezbędna wiedza w zakresie przepisów: ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo geodezyjne, ustawa o samorządzie gminnym, KPA.
Pożądana znajomość języka angielskiego. Niezbędne cechy charakteru: dokładność, punktualność, wiarygodność, zdolności komunikacyjne, zdolność myślenia analitycznego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości,
2. Przygotowywanie postanowień opiniujących wstępne projekty podziałów nieruchomości,
3. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
4. Przygotowywanie spraw związanych z wydzierżawianiem nieruchomości rolnych i spraw związanych z naliczaniem czynszów z tego tytułu,
5. Postępowanie w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości,
6. Prowadzenie spraw związanych z zamianami i zakupem gruntów,
7. Zamiany gruntów i nieruchomości,
8. Postępowania dotyczące naliczania renty planistycznej i opłat adiacenckich,
9.Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,
Wymagania dodatkowe:
Prawo jazdy kat B
Chętnych zapraszamy do składania aplikacji zawierających:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- aktualną fotografię,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształceniem kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz ewentualne umiejętności,
-aktualne oświadczenie o stanie zdrowia,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2014.1182 j.t. ze zmianami)),
- oświadczenie o niekaralności.
Zgłoszenia kierować można do dnia 24 lipca 2015r., na adres: Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Nabór-zastępstwo”. Zgłoszenia , które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-07-07 14:41:29 | Data modyfikacji: 2015-07-07 14:42:07.
Data wprowadzenia: 2015-07-07 14:41:29
Data modyfikacji: 2015-07-07 14:42:07
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl