> Ogłoszenia o naborze / wyborze
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Nabór na stanowisko d/s promocji

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw promocji

Burmistrz Gminy Stęszew
Ogłasza nabór na stanowisko do spraw promocji

A. Wymagania:
1) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki humanistyczne lub marketing),
2) pełna dyspozycyjność,
3) biegła obsługa komputera w zakresie aplikacji biurowych oraz poczty elektronicznej i internetu,
4) umiejętność skutecznej komunikacji, samodzielność przy wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista,
5) prawo jazdy kat B,
6) niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
7) dobry stan zdrowia.

B. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2) znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową,
3) umiejętność redagowania tekstów oraz dokonywania korekty gazety,
4) umiejętność wykonywania zdjęć.

C. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) współuczestniczenie w organizacji gminnych imprez,
b) inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie promocji gminy,
c) przygotowanie do realizacji materiałów promocyjnych,
d) współtworzenie zawartość oficjalnego serwisu internetowego gminy,
e) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków
masowego przekazu,
f) dbałość o wizerunek gminy i Urzędu

D. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
- inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opinie, referencje,
- aktualne oświadczenie o stanie zdrowia,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz.926 z 2002 r. ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. u. Nr 228 poz. 1458).

Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2015r. osobiście w Sekretariacie Urzędu pokój nr 3 bądź listownie (ul. Poznańska 11, 62 – 060 Stęszew) w kopercie z napisem „ Nabór na stanowisko do spraw promocji”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne postępowania rekrutacyjnego zostanie upowszechniona w BIP na internetowej stronie Urzędu: www.steszew.pl, a kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania sprawdzającego.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-12-19 09:10:24 | Data modyfikacji: 2014-12-19 09:13:13.
Data wprowadzenia: 2014-12-19 09:10:24
Data modyfikacji: 2014-12-19 09:13:13
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl