Ogłoszenia o naborze / wyborze

Nabór na stanowisko ds Gospodarki Gruntami

Burmistrz Gminy Stęszew
ogłasza nabór na stanowisko do spraw gospodarki gruntami

A. Wymagania:
1) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: geodezja, administracja),
2) znajomość przepisów z zakresu ustaw:
- o gospodarce nieruchomościami,
- prawo geodezyjne i kartograficzne,
- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- o samorządzie gminnym,
- KPA,
3) opanowana umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za powierzone zadania, zdyscyplinowanie,
7) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
8) komunikatywność i dyspozycyjność,
9) niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

B. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2) znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową,
4) prawo jazdy kat B,

C. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
- prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą gruntów i nieruchomości stanowiących własność Gminy Stęszew,
- prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem lokali użytkowych,
- prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym,
- prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i prawem
pierwokupu nieruchomości,
- prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
- opracowywanie danych do budżetu w zakresie spraw referatu,
- opracowywanie sprawozdań w zakresie spraw referatu,
- prowadzenie ewidencji gruntów i nieruchomości komunalnych,
- archiwizowanie prowadzonych spraw,

D. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.
- aktualne oświadczenie o stanie zdrowia,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz.926 z 2002 r. ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. u. Nr 228 poz. 1458).
Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2014 r. osobiście w Sekretariacie Urzędu pokój nr 3 bądź listownie (ul. Poznańska 11, 62 – 060 Stęszew) w kopercie z napisem „Nabór na stanowisko do spraw gospodarki gruntami”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne postępowania rekrutacyjnego zostanie upowszechniona w BIP na internetowej stronie Urzędu: www.steszew.pl, a kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania sprawdzającego.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-11-25 14:29:47 | Data modyfikacji: 2014-11-25 14:33:09.
Data wprowadzenia: 2014-11-25 14:29:47
Data modyfikacji: 2014-11-25 14:33:09
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót