> Ogłoszenia o naborze / wyborze
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora
Biblioteki Publicznej w Stęszewie, w wymiarze ½
etatu

Burmistrz Gminy Stęszew
ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Stęszewie, w wymiarze ½ etatu

A. Wymagania konieczne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe,
3) co najmniej 3 letni staż pracy w jednostce kultury,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
7) nieposzlakowana opinia,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
9) znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury w tym:
a). ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
b). ustawa o bibliotekach,
c). ustawa o finansach publicznych,
d). ustawa Prawo zamówień publicznych,
e). ustawa Kodeks pracy,
f). ustawa o samorządzie gminnym i inne akty prawne związane z funkcjonowaniem biblioteki,
10) znajomość procedur pozyskiwania środków unijnych,
11) sporządzenie pisemnej koncepcji rozwoju biblioteki.

B. Wymagania dodatkowe:
1) kwalifikacje w zakresie zarządzania,
2) umiejętność organizacji pracy i kierowania zasobem ludzkim,
3) komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, kreatywność i terminowość.

C. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kwestionariusz osobowy,
- pisemna koncepcja funkcjonowania biblioteki publicznej z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i finansowych (maksymalnie 2-3 strony A4),
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kserokopie potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie o niekaralności, o braku toczącego się postępowania karnego oraz o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,
- oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo umyślne- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych przedstawia osoba wybrana na stanowisko,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

D. Wymogi formalne:
1). Złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
2). Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem, określonych w pkt. 1-11.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja br. osobiście w Sekretariacie Urzędu pokój nr 3 bądź listownie (ul. Poznańska 11, 62 – 060 Stęszew) w kopercie z napisem „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Stęszewie”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne postępowania rekrutacyjnego zostanie upowszechniona w BIP na internetowej stronie Urzędu: www.steszew.pl, a kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania sprawdzającego.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-04-24 10:43:49 | Data modyfikacji: 2014-04-25 14:47:01.
Data wprowadzenia: 2014-04-24 10:43:49
Data modyfikacji: 2014-04-25 14:47:01
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl