Organizacje pożytku publicznego

INFORMACJA o wynikach konsultacji projektu
uchwały w sprawie : Rocznego programu
współpracy Gminy Stęszew z Organizacjami
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2016

INFORMACJA
o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie :

Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców gminy Stęszew i pomiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w celu przedłożenia pisemnych propozycji i uwag do projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Konsultacje zostały przeprowadzone od dnia 08.09.2015r.do dnia 22.09.2015r.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew www.steszew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz zostało wysłane do organizacji działających na terenie Miasta i Gminy Stęszew.

W wyniku przeprowadzonej konsultacji do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew wpłynęło pismo od Fundacji „Aktywny Stęszew”, w którym Fundacja „Aktywny Stęszew” proponuje ujęcie w rocznym programie współpracy zadań w zakresie :
1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
2. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
3. Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
4. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W ocenie organu wykonawczego przedstawione uwagi dotyczą projektu uchwały rocznego programu współpracy. Propozycje związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu są już zawarte w projekcie uchwały. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych są już realizowane przez gminę i Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez jej udział w wspieraniu materialnym i organizacyjnym Stowarzyszenia „Promyk”. Stowarzyszenie „Promyk” organizuje zajęcia, wyjazdy do kina , teatru w ramach swojej działalności , które gmina współfinansuje. Natomiast jeżeli chodzi o upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn , zadanie to nie mieści się wśród zadań własnych gminy określonych w art.7 ustawy o samorządzie gminy . Nauka, edukacja oświata i wychowanie jest już realizowana poprzez gminę między innymi na podstawie przepisów o systemie oświaty. Organ gminy proponuje rozszerzyć pkt. VI Priorytetowe zdania publiczne o zadanie nr 7 w zakresie : Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Stęszew 1.10.2015r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-10-01 11:34:43 | Data modyfikacji: 2015-10-01 11:37:13.
Data wprowadzenia: 2015-10-01 11:34:43
Data modyfikacji: 2015-10-01 11:37:13
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót