Organizacje pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE NR 160/2012 Burmistrza Stęszewa z
13 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego

                         Z A R Z Ą D Z E N I E  NR   160/2012
                                Burmistrza Gminy Stęszew
                                      z dnia  2012.03.13

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zarządzam:
 
§ 1. Ogłosić konkurs na zadanie z zakresu upowszechnianie kultury
       fizycznej i sportu:                     
      
  1.Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości
       Trzebaw.
 
§ 2. Załącznik do zarządzenia określa treść ogłoszenia w sprawie zadania
       opisanego  w § 1.

§ 3. Ogłoszenie o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew , stronie internetowej (www.steszew.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew.

§ 4. Termin składania ofert upływa w dniu 3 kwietnia 2012 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia nr 160 /2012 z dnia  13 marca 2012

OGŁOSZENIE

Burmistrz Stęszewa, na postawie art. 11 ust.2 i art.13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XIII/106/2011 z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok, ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania  publicznych w roku 2012 z zakresu:

I. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu polegające na:
1. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Trzebaw

Na realizację  zadania  przeznacza się środki w wysokości :
 
1. na zadania wymienione w pkt. I kwotę 17.500.00 zł ( w 2011 roku Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 16.500.00  zł), 

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie lub przygotowanie, dające gwarancję realizacji zadania oraz działających na terenie Gminy Stęszew lub na rzecz jej mieszkańców. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 w terminie do dnia 3 kwietnia   2012  r  godz.15.00 .Komisyjne otwarcie  ofert odbędzie się w dniu 4  kwietnia 2012 roku w oparciu o następujące kryteria:

Dla zadań z punktów I
1. zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy
2. realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego
3. wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji
4. efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia
5. zasięg terytorialny działań objętych projektem
6. liczba uczestników zaangażowanych w realizację projektu
7. perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań
8. charakter i praktyka działania organizacji
9. dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów
10. dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew
11. struktura wydatków rodzajowych, jakie zamierza się finansować z dotacji, wśród których priorytet powinny mieć wydatki na: organizację zawodów, dojazd na zawody, zakup pucharów, dyplomów i medali, ubezpieczenie uczestników, ekwiwalent sędziowski, zakup sprzętu sportowego, środki czystości.

Konkurs  obejmuje  zadania,  których  realizacja rozpocznie  się   od daty podpisania    umowy, a zakończy się nie później niż 31 grudnia 2012 r.

1. Zasady przyznawania dotacji.

1.1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji  następuje z  odpowiednim  zastosowaniem przepisów  art.   16  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)
1.2. Zlecenie będzie następować poprzez wspieranie organizacji pozarządowych
1.3. Wysokość dotacji może być mniejsza niż wnioskowana w ofercie. W takim wypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania (korekty oferty) oraz  zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
1.4  W przypadku przyznania dotacji danej organizacji zostanie ona przyznana tylko               
      organizacjom , które przedłożyły rozliczenie z dotacji udzielonej w 2011r ,a złożone
      rozliczenie zostało zaakceptowane przez Burmistrza Stęszewa . 
2. Warunki realizacji zadania.
2.1. Zadanie winno być zrealizowane w terminie określonym w pkt. 1, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowach.
2.2. Zadanie należy zrealizować z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.
2.3. Zadanie winno uwzględniać udział jak największej  liczby mieszkańców Gminy Stęszew.


3. Termin i miejsce składania ofert.
3.1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.)  posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie lub przygotowanie dające gwarancję realizacji zadania oraz działających na terenie Gminy Stęszew lub na rzecz jej mieszkańców.
3.2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu   Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania publicznego /Dz.U.Nr 6 poz.25 z 10 stycznia 2011/
3.3. Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z zaznaczonym na nich numerem i nazwą zadania.
3.4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
3.5. Do oferty należy dołączyć:
a. aktualny odpis z właściwego rejestru
b. statut organizacji
c. oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku
d. oświadczenie o stosowaniu, przy wydatkowaniu przyznanych środków ustawy  
    prawo zamówień publicznych
e. oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do prowadzenia wyodrębnionej
    ewidencji księgowej
W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez oferenta.
3.6 Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11 w sekretariacie w terminie do dnia 3  kwietnia  2012 r godz. 15.0
3.7  Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew www.steszew.pl  
3.8  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3.9  Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną
3.10 Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Bożena Hudzia – tel. 819 71 36 i Marek        
Baranowski  tel.8197-144
4. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
4.1. wybór ofert nastąpi po wyrażeniu opinii co do złożonych ofert przez komisje konkursową która zbiera się w dniu  4 kwietnia  2012 r
4.2. komisja konkursowa i jej przewodniczący powołani są Zarządzeniem  Burmistrza Stęszewa .
4.3. w skład komisji wchodzą ; przedstawiciele Urzędu oraz przedstawiciele organizacji  z wyłączeniem osób reprezentujących Organizacje biorące udział w konkursie .
4.4. komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu .
4.5. komisja wypracowuje stanowisko , po zebraniu opinii wobec wszystkich ofert i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów i proponowana propozycja przyznania dotacji .
4.6. ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz .
4.7.  w otwartym konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta .
4.8. komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia :
   a.  zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy
   b.  realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego                 
   c.  wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji
   d.  efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia
   e.  zasięg terytorialny działań objętych projektem
   f.  liczbę uczestników zaangażowanych  realizację projektu
   g. perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań
   h. charakter i praktyka działania organizacji 
   i. dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów
   j. dotychczasową współpracę z Gminą Stęszew
   k. strukturę wydatków rodzajowych, jakie zamierza się finansować z dotacji, wśród których priorytetem powinny być wydatki na: organizację zawodów, dojazd na zawody, zakup pucharów, dyplomów i medali, ubezpieczenie uczestników, ekwiwalent sędziowski, zakup sprzętu sportowego, środki czystości.

Stęszew, dnia 13 marca  2012 r.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-03-13 13:29:09 | Data modyfikacji: 2012-03-13 13:40:18.
Data wprowadzenia: 2012-03-13 13:29:09
Data modyfikacji: 2012-03-13 13:40:18
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót