Organizacje pożytku publicznego

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do udziału
w pracach komisji konkursowej

ZAPROSZENIE

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  BURMISTRZ  STĘSZEWA  zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust3 ustawy o działalności pożytku    publicznego i o wolontariacie  do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana  do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań na rok 2012.

I. Informacje ogólne
 
1. Na podstawie art.15.ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Burmistrz Stęszewa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3.ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wskazania osób zwanych dalej kandydatami , które będą brały udział w komisjach konkursowych otwartych konkursów ofert w trybie ww ustawy na rok 2012.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom  nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
3. Burmistrz Stęszewa powołuje komisje konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej.

II. Zadania komisji konkursowej

1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz rekomendowanie  zaopiniowanych ofert Burmistrzowi, który podejmuje ostateczną decyzję  o podziale środków.
2. Wypełnienie karty oceny formalnej i merytorycznej ,wraz z wpisaniem liczby punktów poszczególnych członków komisji.

III. Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisjach konkursowych
 
1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,którzy spełniają następujące kryteria :
1) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie art.15 ust.2f ustawy;
2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym ,który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;
3) zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy;

IV.  Miejsce  i termin złożenia dokumentów

1. Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisany przez kandydata oraz osoby upoważnione do składanie oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz z załącznikiem) można składać :
w kopercie ,oznaczonej w następujący sposób:
„Zgłoszenie kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok  2012” w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew  ul. Poznańska 11 pok. nr 3   
    
2.   Termin  składania:  14 grudnia 2011 do godz.15.00

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia (format .doc)
Oświadczenie (format .doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:09:12 | Data modyfikacji: 2011-12-07 13:16:01.
Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:09:12
Data modyfikacji: 2011-12-07 13:16:01
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót