Organizacje pożytku publicznego

Zarządzenie nr 21 Burmistrza Gminy Stęszew z 9
lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE  Nr 21 /2011
Burmistrza Gminy Stęszew 
z dnia  2011.02.09


w sprawie : ogłoszenia wyników  otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w   roku 2011 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechnianie kultury i oświaty wśród dzieci i młodzieży przez organizacje harcerskie oraz świadczenie usług z zakresu opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Stęszew .
 
Na podstawie art.15 ust2.h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 234 poz.1536 z 2010 r), w związku z Zarządzeniem Nr 3 /2010 z dnia 29.12.2010 Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego na rok 2011 zarządzam co następuje :

                                                                        
§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na:
        1) Realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu .
 2) Upowszechniania kultury  i oświaty wśród dzieci i młodzieży przez organizacje
harcerskie.
        3)  Świadczenie usług z zakresu opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Stęszew
        2.Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia .

                                                            

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w        Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 

Załącznik do Zarządzenia nr 21 (format .pdf
     

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-02-10 13:32:40 | Data modyfikacji: 2011-02-10 13:42:34.
Data wprowadzenia: 2011-02-10 13:32:40
Data modyfikacji: 2011-02-10 13:42:34
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót