Organizacje pożytku publicznego

Zarządzenie nr 11 Burmistrza Gminy stęszew z
dnia 25 stycznia 2011 roku

ZARZĄDZENIE  NR  11       
BURMISTRZA    GMINY    STĘSZEW 
z dnia  25 stycznia 2011 r

W  sprawie :  powołania Komisji Konkursowej  do opiniowania ofert złożonych w
                       konkursie  na  wsparcie zadań  publicznych  w roku 2011.

Na podstawie art.15ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm./ oraz na podstawie Uchwały Nr XL /377/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok zarządzam co następuje :

                                                               § 1

Powołuje Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2011 r w zakresie :
1/ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2/ Nauki ,edukacji , oświaty i wychowania
3/Ochrony i promocji zdrowia polegające na :
    Świadczeniu usług z zakresu  opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Stęszew .

                                                               § 2

W skład  Komisji  wchodzą:

1. Przewodniczący Komisji  – Marek Baranowski
2. Członek  Komisji-    Bożena  Hudzia
3. Członek  Komisji -   Dorota  Stachowiak
4. Członek Komisji  -   Roman Ksoń
5. Członek Komisji  -   Bernard Jankowski

                                                              § 3

Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do zarządzenia .

                                                              § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Załącznik do Zarządzenia Nr 11
Burmistrza Gminy Stęszew  
z dnia 25 stycznia 2011

                            Regulamin postępowania Komisji konkursowej opiniującej oferty
                                                     realizacji zadań publicznych


Do przeprowadzenia wyboru ofert Burmistrz Stęszewa  powołuje Komisję
konkursową w składzie :
       1. przewodniczący – osoba reprezentująca Urząd Miejski Gminy Stęszew
       2. członkowie :
           a/ przedstawiciel/e Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
           b/ przedstawiciel/e organizacji pozarządowych  wybrany/i z listy
               przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych  bez udziału oferentów .

2. Członkowie komisji na pierwszym posiedzeniu po zapoznaniu się z ofertami ,
składają oświadczenia wg wzorów.

3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia :
3.1     poprawne wypełnienie ofert oraz komplet załączników  
3.2     zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy
3.3   realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania
         publicznego
3.4  wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych
        organizacji
3.5  efekty projektu , jako wskaźników i ich mierzenia
3.6  zasięg terytorialny działań objętych projektem
3.7  liczba uczestników zaangażowanych realizacje projektu
3.8  perspektywy kontynuacji projektu i cykliczności działań
3.9 charakter i praktyka działania organizacji dokonania i doświadczenia     organizacji w realizacji projektów
3.10   dotychczasowa  współpraca z Gmina Stęszew
3.11   struktura wydatków rodzajowych 

4. Oferty nie spełniające wymogów  są odrzucane.

5. Komisja  konkursowa tworzy listę oferentów którzy kwalifikują się do udzielenia wsparcia

6. Z prac Komisji konkursowej sporządza się protokół , który podpisują wszyscy
członkowie komisji .

7. Komisja rekomenduje wynik konkursu Burmistrzowi Stęszewa .

8. Wynik konkursu zatwierdzane są przez Burmistrza Stęszewa .

9.  Wyniki otwartego konkursu ofert  wraz z informacją o wysokości przyznanej
dotacji ogłasza się niezwłocznie w :
1/ BIP  Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ,
2/ na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
3/ na tablicy ogłoszeń

10. Od rozstrzygnięcia Komisji nie przysługuje odwołanie

11. Warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadnia regulować  będą umowy.
 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-01-27 07:42:27 | Data modyfikacji: 2011-01-27 09:41:20.
Data wprowadzenia: 2011-01-27 07:42:27
Data modyfikacji: 2011-01-27 09:41:20
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót