Organizacje pożytku publicznego

Zarządzenie nr 231/09 Burmistrza Gminy Stęszew z
30 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 231/09
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 30.12.2009


w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zarządzam:
 
§ 1. Ogłosić konkurs na następujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej na terenie miejscowości Stęszew.
2. Organizacja szkolenia i zawodów w szachach i warcabach.
3. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie
4. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w kategorii „ORLIKI”
5. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie w kategorii „Młodziki” w miejscowości Stęszew .
6. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Wronczyn i Zaparcin.
7. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Strykowo.
8. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Skrzynki.
9. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Sapowice.
10. Organizacja zajęć sportowych w formie uczniowskich klubów sportowych.
11. Organizacja  szkolenia  i  zawodów  w  piłce  nożnej  w  miejscowości
       Trzebaw 
12.  Organizacja imprez sportowych  na terenie Miasta i Gminy
        Stęszew
 
§ 2. Ogłosić konkurs na zadania z zakresu upowszechniania kultury i oświaty wśród dzieci i młodzieży przez organizacje harcerskie.

§ 3. Ogłosić konkurs na realizację opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Stęszew.

§ 4.
Załącznik do zarządzenia określa treść ogłoszenia w sprawie zadań opisanych w § 1, 2 i 3.

§ 5. Ogłoszenie, o którym mowa w § 4 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew (www.steszew.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Kurierze Lokalnym

§ 6. Termin składania ofert upływa w dniu  1 luty  2010.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia nr 231 
z  30 grudnia 2009 r

OGŁOSZENIE

Burmistrz Stęszewa, na postawie art. 11 ust.2 i art.13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XXX/281/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok, ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2010 z zakresu:

I. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu polegające na:

1. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej na terenie miejscowości Stęszew
2. Organizacji szkolenia i zawodów w szachach i warcabach
3. Organizacja  szkolenia  i zawodów w hokeju na trawie .
4. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w kategorii „ORLIKI”
5. Organizacja  szkolenia i zawodów w hokeju na trawie w kategorii MŁODZIKI „
w miejscowości Stęszew
6. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowościach Wronczyn i Zaparcin
7. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Strykowo
8. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Skrzynki
9. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Sapowice
10. Organizacji zajęć sportowych w formie uczniowskich klubów sportowych.
11. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Trzebaw
12. Organizacja imprez sportowych na terenie Miasta i Gminy  Stęszew

II. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania

1. Upowszechnianie kultury i oświaty wśród dzieci i młodzieży przez organizacje harcerskie.

III. Ochrony i promocji zdrowia polegające na:
1. Świadczeniu usług z zakresu opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Stęszew.

Na realizację zadań przeznacza się środki w wysokości:
1. na zadania wymienione w pkt. I kwotę 224.000,00 zł ( w 2009 roku Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 202.000,00  zł),
W roku 2009 Gmina nie ogłaszała zadania z pkt. I nr 12 
2. na zadanie wymienione w pkt. II kwotę 15.000,00 zł (w 2009 roku Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 16.000,00 zł)
3. na zadanie wymienione w pkt. III kwotę 10.000,00 zł (w 2009 roku Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 10.000,00 zł).

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie lub przygotowanie, dające gwarancję realizacji zadania oraz działających na terenie Gminy Stęszew lub na rzecz jej mieszkańców. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 w terminie do 1 lutego 2010 r  godz.16.00 .Komisyjne rozpatrywanie ofert odbędzie się w dniu 2 lutego 2010 roku w oparciu o następujące kryteria:

Dla zadań z punktów I i II

1) zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy
2) realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego
3) wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji
4) efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia
5) zasięg terytorialny działań objętych projektem
6) liczba uczestników zaangażowanych w realizację projektu
7) perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań
8) charakter i praktyka działania organizacji
9) dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów
10) dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew
11) struktura wydatków rodzajowych, jakie zamierza się finansować z dotacji, wśród których priorytet powinny mieć wydatki na: organizację zawodów, dojazd na zawody, zakup pucharów, dyplomów i medali, ubezpieczenie uczestników, ekwiwalent sędziowski, zakup sprzętu sportowego, środki czystości.

Dla zadania z punktu III

1) zapewnienie opieki w domu jak i poza miejscem zamieszkania chorego
2) zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy
3) realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego
4) wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji
5) efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia
6) zasięg terytorialny działań objętych projektem
7) liczba uczestników zaangażowanych  realizację projektu
8) perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań
9) charakter i praktyka działania organizacji
10) dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów
11) dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew

1. Konkurs  obejmuje  zadania,  których  realizacja rozpocznie  się   od daty podpisania umowy, a zakończy się nie później niż 31 grudnia 2010 r.
2. Zasady przyznawania dotacji.

2.1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji  następuje z  odpowiednim  zastosowaniem przepisów  art.   16  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)
2.2. Zlecenie będzie następować poprzez wspieranie organizacji pozarządowych
2.3. Wysokość dotacji może być mniejsza niż wnioskowana w ofercie. W takim wypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania (korekty oferty) oraz  zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
2.4. W przypadku przyznania dotacji danej organizacji zostanie ona przyznana tylko organizacjom, które przedłożyły rozliczenie z dotacji udzielonej w 2009 r., a złożone rozliczenie zostało zaakceptowane przez Burmistrza Stęszewa.
3. Warunki realizacji zadania.
3.1. Zadanie winno być zrealizowane w terminie określonym w pkt. 2, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowach.
3.2. Zadanie należy zrealizować z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.

3.3. Zadanie winno uwzględniać udział jak największej  liczny mieszkańców Gminy Stęszew.
4. Termin i miejsce składania ofert.
4.1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)  posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie lub przygotowanie dające gwarancję realizacji zadania oraz działających na terenie Gminy Stęszew lub na rzecz jej mieszkańców.
4.2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu   Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
4.3. Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z zaznaczonym na nich numerem i nazwą zadania.
4.4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
4.5. Do oferty należy dołączyć:
A. aktualny odpis z właściwego rejestru
B. statut organizacji
C. sprawozdanie merytoryczne za 2009 r. i finansowe za 2009 r. (jeżeli zostało już sporządzone)
D. w przypadku organizacji działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych wymagany będzie dokument informujący o powiadomieniu właściwego organu administracji państwowej o ich utworzeniu przez władzę kościelną lub związek wyznaniowy
E. oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku
F. oświadczenie o stosowaniu, przy wydatkowaniu przyznanych środków ustawy prawo zamówień publicznych
G. oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez oferenta.
6. Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11 w sekretariacie w terminie do 1 lutego 2010 r do godz.16.00
7. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew www.steszew.pl lub w sekretariacie Urzędu.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną.
10. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Bożena Hudzia – tel. 819 71 22 i Marek Baranowski - tel. 061 819 71 42.

11. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
11.1. Wybór ofert nastąpi w terminie do dwóch miesięcy po upływie terminu składania ofert w oparciu o następujące kryteria:
11.2. zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy
11.3. realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego
11.4. wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji
11.5. efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia
11.6. zasięg terytorialny działań objętych projektem
11.7. liczba uczestników zaangażowanych  realizację projektu
11.8. perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań
11.9. charakter i praktyka działania organizacji
             dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów
11.10. dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew
11.11. struktura wydatków rodzajowych, jakie zamierza się finansować z dotacji, wśród których priorytet powinny mieć wydatki na: organizację zawodów, dojazd na zawody, zakup pucharów, dyplomów i medali, ubezpieczenie uczestników, ekwiwalent sędziowski, zakup sprzętu sportowego, środki czystości.

Stęszew, dnia 30 grudnia 2009 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-12-30 14:34:14 | Data modyfikacji: 2009-12-30 14:39:55.
Data wprowadzenia: 2009-12-30 14:34:14
Data modyfikacji: 2009-12-30 14:39:55
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót