Przetargi

Remont lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy
Bukowskiej 10/3 w miejscowości Jeziorki.

Zaproszenie do złożenia ofertyPrzedmiotem zamówienia jest:
Remont lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Bukowskiej 10/3 w miejscowości Jeziorki.
Zakres robót obejmuje (zgodnie z załączonym przedmiarem robót):
1. Roboty rozbiórkowe
2. Roboty budowlane remontowe
3. Roboty instalacyjne
4. Roboty wykończeniowe
5. Utwardzenie terenu
6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
7. Remont dachu
8. Roboty wykończeniowe i porządkowe
Wymagany termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 31 sierpnia 2016 roku.
Wymagany okres gwarancji: 36 m-cy.
Kryteria oceny: Cena 100%
Okres związania z ofertą: 30 dni.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest prowadzenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej.

Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Michał Woźniczak telefonicznie pod nr 81-97-141 w godz. 09.00 do 15.00.

Oferty należy składać :
Urząd Miejski Gminy Stęszew 62-060 Stęszew ul. Poznańska 11 w terminie do dnia 11 lipca 2016 roku do godz. 9.00

Koperta musi być oznaczona : Oferta — Remont lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Bukowskiej
10/3 w miejscowości Jeziorki.

Zapytania związane z procedurą należy składać pisemnie na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną inwestycje@steszew.pl,


W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Zapytanie (pdf)

Przedmiar robót (pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-06-23 13:14:17 | Data modyfikacji: 2016-06-23 13:20:39.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-06-23 13:14:17
Data modyfikacji: 2016-06-23 13:20:39
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót