Przetargi

Dzierżawa gruntu rolnego w miejscowości Piekary

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
ogłasza nieograniczony przetarg ustny
na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Stęszew, przeznaczonej na cele rolnicze.Przyszły dzierżawca tytułem zabezpieczenia winien wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy jednorazową opłatę w wysokości rocznego czynszu dzierżawnego, która zostanie rozliczona w ostatnim roku dzierżawy.
Warunki przetargu:
Przetarg odbędzie się 29 sierpnia 2016r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11.
Wadium ze wskazaniem działki należy wnosić w pieniądzu do dnia 23 sierpnia 2016r. na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew.

Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wartości przyszłego czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 - pokój nr 15, nr tel. (61) 8197 149. treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-06-21 22:00:55 | Data modyfikacji: 2016-06-21 22:24:57.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-06-21 22:00:55
Data modyfikacji: 2016-06-21 22:24:57
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót