Przetargi

Wykonanie projektów uzupełnienia oświetlenia
ulic na terenie Gminy Stęszew.

Zakres projektów uzupełnienia oświetlenia ulic na terenie Gminy Stęszew

 

1) Projekt uzupełnienia istniejącego oświetlenia drogowego ul. Dąbrowskiego w Stęszewie:

a) istniejące oświetlenie własności ENEA przy ul. Bukowskiej, ul. Kwiatowej i Powstańców Wlkp.;
b) uzupełnienie na długości ok. 900 mb pomiędzy ul. Lipową a ul. Powstańców Wlkp. wzdłuż istniejącego ciągu pieszego;
c) uzupełnienie o 3 - 4 lampy podłączone do istniejących sieci;
d) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.


2) Projekt uzupełnienia istniejącego oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Rybojedzku:

a) istniejące oświetlenie własności ENEA przy ul. Żwirowej;
b) uzupełnienie na długości ok. 180 mb pomiędzy ul. Żwirową a drogą wojewódzką nr 306;
c) uzupełnienie o 2 lampy podłączone do istniejącej sieci;
d) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.


3) Projekt uzupełnienia istniejącego oświetlenia drogowego ul. Nowej w Łodzi:

a) istniejące oświetlenie własności ENEA przy ul. Nowej;
b) uzupełnienie na długości ok. 180 mb od końca istniejącego oświetlenia;
c) uzupełnienie o 2 - 3 lampy podłączone do istniejącej sieci;
d) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Zakres prac:
1. Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych.
2. Wykonanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulic na terenie gminy Stęszew.
3. Uzyskanie niezbędnych oświadczeń, uzgodnień i pozwoleń.
4. Uzyskanie niezbędnych opinii właściwych organów, a także innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi.
5. Opracowanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej / SST / określającej wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót.
7. Kosztorysy inwestorskie i ofertowe /wykonane metodą szczegółową z przedstawieniem dla każdej pozycji kosztorysowej RMS /.
8. Zestawienia i specyfikacje materiałowe.
9. Przedmiary robót.
10. Opracowanie wytycznych planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
11. Przygotowanie wniosku o przyłącze energetyczne dla linii oświetlenia.
12. Pozostałe prace wynikające z przepisów Prawa Budowlanego.
13. Uzyskanie pozwolenia lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
14. Pełnienie nadzoru autorskiego
/ zakres prac zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia /.

Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami graficznymi zostanie wykonana w technice komputerowej w pięciu egzemplarzach i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej z możliwością rozpowszechniania.
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie wykonanej dokumentacji jest protokół zdawczo odbiorczy po
weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego i podpisany przez obie strony.
Wykonawca wykona wszelkie niezbędne uzgodnienia, opracowania oraz prace dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia przenieść na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawo autorskie oraz zezwala Zamawiającemu wykorzystać projekt na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego i realizacji inwestycji.
Wymagany termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 30.12.2016 roku.
Wymagany okres gwarancji: 12 m-cy.
Kryteria oceny: Cena 100%
Okres związania z ofertą: 30 dni.
Warunki zapłaty: przelewem w terminie 14 dni, po zrealizowaniu zamówienia.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, a oferta musi zawierać tylko jedną cenę.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest prowadzenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej.
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Henryk Racki
telefonicznie pod nr 81 97 145, 81-97-141 w godz. 09.00 do 15.00.

SIWZ

wzór umowy

umowa przekazanie praw autorskich

mapka Stęszew

mapka Rybojedzko

mapka Łódź

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-06-16 08:53:59 | Data modyfikacji: 2016-06-16 09:01:05.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-06-16 08:53:59
Data modyfikacji: 2016-06-16 09:01:05
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót