Program Ochrony Środowiska Gminy Stęszew na lata 2017-2020

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Stęszew działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew na lata 2017-2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew na lata 2017-2020”.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

 

W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania.


Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:


- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew,
- ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11 w Stęszewie, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzadgminy@steszew.pl

w terminie do dnia 26 września 2016 roku.
(uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Stęszew.

Dokumentacja postępowania, na którą składa się:
projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew na lata 2017-2020” wraz z
„Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew na lata 2017-2020” .

jest wyłożona do wglądu w dniach od 5 września 2016 roku do dnia 26 września 2016 roku w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska oraz na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu.

 

Burmistrz Gminy Stęszew

/-/ Włodzimierz Pinczak

Materiały do pobrania:

projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew na lata 2017-2020”

„Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew na lata 2017-2020”

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-09-05 16:19:51 | Data modyfikacji: 2016-09-05 16:42:09.
Data wprowadzenia: 2016-09-05 16:19:51
Data modyfikacji: 2016-09-05 16:42:09
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót