Rewitalizacja

UCHWAŁA Nr XXIX/308/2017 RADY MIEJSKIEJ GMINY
STĘSZEW z 26 września 2017r. w sprawie uchylenia
uchwały nr XXIV/255/2017 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew.

UCHWAŁA Nr XXIX/308/2017
RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW
z 26 września 2017r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/255/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1023 ze zmianami), Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchyla się uchwałę nr XXIV/255/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 3508 z dnia 25 kwietnia 2017 roku.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

opublikowano w Dzienniuku Urzedowym Województwa Wielkopolskiego dnia 03 października 2017r. poz. 6209 (link)

 tekst uchwały

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 12:00:34.
Data wprowadzenia: 2017-10-11 12:00:34
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót