Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

dot. projektowanej przebudowy sieci wodociągowej,
na działkach o nr ewidencyjnych: 129, 92/1, 81,
153/29, 153/23, 61/1, obręb Skrzynki.

Znak sprawy:
PP.6733.001.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy sieci wodociągowej, na działkach o nr ewidencyjnych: 129, 92/1, 81, 153/29, 153/23, 61/1, obręb Skrzynki. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073/, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne uwagi lub wnioski oraz przedłożyć swoje stanowisko w tej sprawie do dnia: 15 marca 2018r. W siedzibie tut. Urzędu pokój nr 9 w godzinach urzędowania. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2018-02-28 14:42:49 | Data modyfikacji: 2018-02-28 14:43:13.
Data wprowadzenia: 2018-02-28 14:42:49
Data modyfikacji: 2018-02-28 14:43:13
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót