Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

dot. projektowanej przebudowy dróg wewnętrznych
– ulic: Różanej i Malwowej – budowa jezdni,
chodnika, wpustów ulicznych, fragmentu kolektora
deszczowego wraz z podłączeniem do drogi gminnej
ul. Mosińskiej, na działkach o nr ewidencyjnych:
1659/3, 1660/14, obręb Steszew.

Znak sprawy:
PP.6733.034.2017O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 15 lutego 2018 roku wydana została DECYZJA lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej przebudowy dróg wewnętrznych – ulic: Różanej i Malwowej – budowa jezdni, chodnika, wpustów ulicznych, fragmentu kolektora deszczowego wraz z podłączeniem do drogi gminnej ul. Mosińskiej, na działkach o nr ewidencyjnych: 1659/3, 1660/14, obręb Steszew. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2018-02-19 15:18:57.
Data wprowadzenia: 2018-02-19 15:18:57
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót