Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

dot. DECYZJI ODMOWNEJ lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla budowy bezobsługowej stacji
bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr
POZ3116, przewidzianej do realizacji na terenie
części działki ozn. nr ewid. 269 obręb
Wronczyn, gmina Stęszew.

Znak sprawy:
PP.6733.001.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 13 lutego 2018 roku wydana została DECYZJA ODMOWNA lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ3116, przewidzianej do realizacji na terenie części działki ozn. nr ewid. 269 obręb Wronczyn, gmina Stęszew. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:29:09.
Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:29:09
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót