Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

dot. przebudowy ul. Moderskiej, na działkach o nr
ewidencyjnych: 259, 311/1, obręb Zamysłowo.

Znak sprawy:
PP.6733.033.2017


O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 06 lutego 2018 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy ul. Moderskiej, na działkach o nr ewidencyjnych: 259, 311/1, obręb Zamysłowo. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:49:32.
Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:49:32
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót