Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia,
na działkach o nr ewidencyjnych: 338, 358/4, 258,
obręb Strykowo.

Znak sprawy:
PP.6733.031.2017O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 06 lutego 2018 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewidencyjnych: 338, 358/4, 258, obręb Strykowo. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:48:28.
Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:48:28
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót