Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dz
40 o długości l=~65,0mb, na działkach o nr
ewidencyjnych: 46/13, 185, obręb Sapowice.

Znak sprawy:
PP.6733.032.2017


O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 15 stycznia 2018 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dz 40 o długości l=~65,0mb, na działkach o nr ewidencyjnych: 46/13, 185, obręb Sapowice. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2018-01-17 13:20:16 | Data modyfikacji: 2018-01-17 13:21:08.
Data wprowadzenia: 2018-01-17 13:20:16
Data modyfikacji: 2018-01-17 13:21:08
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót