Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
budowy zjazdu z drogi krajowej nr 5 na ulicę
Moderską, na działce o nr ewidencyjnym: 254,
obręb Zamysłowo.

Znak sprawy:
PP.6733.030.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zmianami) informuję, że w dniu 08 stycznia 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy zjazdu z drogi krajowej nr 5 na ulicę Moderską, na działce o nr ewidencyjnym: 254, obręb Zamysłowo. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2018-01-08 12:14:44 | Data modyfikacji: 2018-01-08 12:16:14.
Data wprowadzenia: 2018-01-08 12:14:44
Data modyfikacji: 2018-01-08 12:16:14
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót