Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej przebudowy dróg wewnętrznych –
ulic: Różanej i Malwowej – budowa jezdni,
chodnika, wpustów ulicznych, fragmentu kolektora
deszczowego wraz z podłączeniem do drogi gminnej
ul. Mosińskiej, na działkach o nr ewidencyjnych:
1659/3, 1660/14, obręb Steszew

Znak sprawy:
PP.6733.034.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy dróg wewnętrznych – ulic: Różanej i Malwowej – budowa jezdni, chodnika, wpustów ulicznych, fragmentu kolektora deszczowego wraz z podłączeniem do drogi gminnej ul. Mosińskiej, na działkach o nr ewidencyjnych: 1659/3, 1660/14, obręb Steszew. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073/, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne uwagi lub wnioski oraz przedłożyć swoje stanowisko w tej sprawie do dnia: 19 stycznia 2018r. W siedzibie tut. Urzędu pokój nr 9 w godzinach urzędowania. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 

 

 

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2018-01-04 08:02:23 | Data modyfikacji: 2018-01-04 08:04:03.
Data wprowadzenia: 2018-01-04 08:02:23
Data modyfikacji: 2018-01-04 08:04:03
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót