Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej budowy drogi gminnej dojazdowej –
ul. Kwiatowej, o długości całkowitej l=~400,0m,
wraz z kanalizacją deszczową, na działkach o nr
ewidencyjnych: 1342, 1343, 1344, obręb Stęszew.

Znak sprawy:
PP.6733.026.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 18 grudnia 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy drogi gminnej dojazdowej – ul. Kwiatowej, o długości całkowitej l=~400,0m, wraz z kanalizacją deszczową, na działkach o nr ewidencyjnych: 1342, 1343, 1344, obręb Stęszew. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-12-19 12:28:40.
Data wprowadzenia: 2017-12-19 12:28:40
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót